Φλέβα

Οι φλέβες (dikes) είναι κατά κύριο λόγο ηφαιστειακές διεισδύσεις σε έναν προϋπάρχον βράχο. Μία φλέβα μπορεί, επίσης, να δημιουργηθεί από  ιζηματογενείς αποθέσεις σε μία προϋπάρχουσα διάκλαση (joint). Η φλέβα τέμνει εγκάρσια τον προϋπάρχοντα βράχο και είναι κάθετη ή σχεδόν κάθετη.

Οι ηφαιστειακές φλέβες εμφανίζονται λόγω της πίεσης, της τάσης και της παραμόρφωσης στο υπέδαφος, οδηγώντας τις φλέβες να εμφανίζονται γύρω από την επηρεασμένη περιοχή. Είναι ευκολότερο να αναγνωρίσουμε μία φλέβα γιατί κόβει εγκάρσια τη γεωλογική στήλη.

Τόσο για τις φλέβες όσο και για τις στρωματοειδείς φλέβες (sills) σε ηφαιστειογενές πέτρωμα, ισχύει ότι συχνά δημιουργούν στηλοειδείς διακλάσεις, λόγω της διαδικασίας της ψύξης.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.