Профил на температурата (атмосфера)

Температурният  профил е това,  как температурата на нещо се променя като функция на разстоянието.
В атмосферните науки температурният профил на атмосферата е как температурата на атмосферата се променя в зависимост от надморската височина. С поглед към температурния профил на атмосферата е лесно да се разграничат различните слоеве на атмосферата.

Фигурата показва температурата на въздуха като функция на надморската височина от земята (надморска височина 0 км) до 35 км. Тази цифра е много полезна, за да разберем как въздушните маси се движат в атмосферата и защо тази част от атмосферата е разделена на 2 части: тропосферата, от земята до 14 км, където температурата намалява, и стратосферата от 14 км Където температурата се увеличава.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.