Астеносфера

Лоцирана подолу од литосферата, астеносферата е слој од најцврст материјал (стопени региони од астеносферата се пронајдени како пример блиску до средината на океанските гребени и субдукциските зони). Се разликува од литосферата на начин на кој одговара на применетата сила. Таа се деформира пластично што значи дека после отстранувањето на силата која делува, материјалот не ја менува оригиналната форма.

Движењето на тектонските плочи е предизвикано и од лебдење на литосферските плочи на астеносферата, која во  геолошката временска рамка е приспособени конвективн движење.

Illustration: leeds.ac.uk

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.