Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Геологист и геоморфологист

Поларните региони се места каде што процесот на менување на површината на Земјата е доста видлив. Високите температурни варирања, активните глечери и глечерски реки создаваат нови форми на земја. Морскиот мраз го уништува брегот во една област но истовремено го развива во други. Оваа активност допринесува поларните области да бидат перфектнa земјина лабараторија за истражувачи кои работат на земјината кора и процесите кои ја менуваат-тое е за геологисти и геоморфологисти.

Иако специјалистите од овие две дисциплини потекнуваат од различни гранки на науките за Земјата (геологијата е независна гранка на знаењето, а геоморфологијата е дел од географијата), и двете истражувачки објекти и методи се преплетуваат. Геолозите ги испитуваат постарите, компактни карпи, глацијалните и аква-глацијалните задни страни и првенствено имаат предност на набљудување што произлегува од недостатокот на вегетација или нејзиниот скромен развој.

Живите процеси на глацијална ерозија и формирање на разни форми на акумулација, на Шпитцберген дозволија, врз основа на општо прифатените принципи во науката за Земјата (истите процеси, кои работат под исти услови, го имаат истиот ефект низ целата историја на Земјата ) да покажат дека пејзажот на Полска има глацијално потекло. Таа, исто така, обезбеди оправдување за теоријата на повеќекратната глацијализација со која била зафатена Полска. Поларните области на многу места не се целосно истражени – за геолозите и геоморфолозите се уште постојат можности за откривање, за оние кои работат во глацијални области – одлична можност да се видат живи глацијални процеси и да работат опкружени со недопрена природа.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.