Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Длабочината на Нулта Годишна Амплитуда (ZAA)

Длабочината на Нулта Годишна Амплитуда (ZAA) е растојанието помеѓу површината на земјата и точката под површината каде што земјата не е засегната од температурните разлики во текот на една година. Во пермафростот, горниот слој, познат како “активен слој”, е под влијание на топење и замрзнување во текот на целата година. Под овој слој, температурата е секогаш под 0 ° C и затоа почвата е трајно замрзната. Навлегувајќи подлабоко, годишните варијации во температурата стануваат се помалку и помалку значајни и конечно под одредено ниво, температурата останува константна во текот на целата година.Точката каде годишната варијација на температурата е помала од 0,1 ° C е дефинирана како “Длабочина на нулта годишна амплитуда” (ZAA). Длабочината на оваа точка може да варира помеѓу 10 и 20 метри под површината, што зависи од климатските услови и почвата. Под ЗАА, температурата на почвата постепено се зголемува со зголемување на длабочината, поради геотермичната топлина која потекнува одоздола. Тука, температурата на почвата (под 0 ° C низ мраз) е повторно на 0 ° C. Оваа точка затоа ја одделува замрзнатaтa почва од незамрзната почва и укажува на долната граница на мразот.

Depth of Zero Annual Amplitude (ZAA), © PermaNet Alpine Space

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.